Climbing gyms in Oshkosh

Add climbing gym
Oshkosh Community YMCA

Oshkosh, 3303 W. 20th Ave.