Climbing gyms in PoHang

Add climbing gym
KimDaeWu Climbing Institution

PoHang, Near Shee-Weh Bus Terminal