Climbing in Hanoi — all climbing gyms

Add climbing gym
VietClimb Gym

Hanoi, n40, ngo 76 An Duong