Climbing gyms in Piacenza

Add climbing gym
Cai - Cavallerizza

Piacenza, Piazzale della Cavallerizza