Climbing gyms in Shchelkovo

Add climbing gym
Aljpklub Romantik

Shchelkovo, Proletarskii pr-t, 6, kv. 10